Recht op een (t)huis

zondag 09 oktober 2022

Bijna dagelijks wordt VLOS aangesproken door mensen zonder wettig verblijf om hen te helpen een betaalbare en menswaardige woning te vinden; vaak zijn het alleenstaande mannen of vrouwen maar soms ook gezinnen met kinderen. Ook buiten de doelgroep van VLOS blijft de woonproblematiek in ons land schrijnend. Beleidsmensen zien de woonproblematiek al jaren aankomen en toch neemt deze steeds toe. De energiecrisis, de migratie van Oekraïners naar ons land en de strenge woonvoorschriften maken dat steeds minder geschikte woonpanden worden gevonden, ondanks de talrijke inspanningen.  

VLOS probeert al jaren tientallen vluchtelingen een tijdelijk onderdak te geven in één van de vijf panden die zij huurt of gebruikt. Dit is een bijzonder zware opdracht want de huurgelden en de kosten van renovatiewerken en nutsvoorzieningen brengen VLOS in moeilijke financiële papieren. Toch blijft dit een prioritaire opdracht voor VLOS omdat de hulpvragen van deze mensen zo acuut en bovendien mensonwaardig zijn. Daarom diende VLOS in het kader van De Warmste Week een project in bij de Koning Boudewijnstichting om een ‘doorgangshuis voor thuislozen’ op te starten. Deze aanvraag, die intussen werd goedgekeurd als ‘Goed Doel’, wordt meer gedetailleerd beschreven in een ander artikel in deze nieuwsbrief.

Soms kan VLOS ook helpen door op zoek te gaan bij particulieren naar een tijdelijk verblijf of door op verkenning te gaan op de woonmarkt. Vooral dit laatste vergt enorm veel energie en biedt weinig oplossingen. Het gevolg is dat veel mensen zonder wettig verblijf, maar ook mensen die vrij recent een verblijfsvergunning verkregen hebben, ergens verdoken en tijdelijk gehuisvest zijn en dat deze problematiek onvoldoende in beeld komt. VLOS is nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die deze woonmarkt verder wil verkennen (zie verder).

In dit verband voert een 15-tal armoede-, welzijns- en middenveldorganisaties uit Sint-Niklaas, verzameld in Polsslag, samen met het stadsbestuur in september en oktober 2022 actie voor meer goede en betaalbare woningen, meer en betere sociale woningen en een Vlaams woonbeleid dat de kwaliteit verbetert van betaalbare woningen op de privé-markt. Deze actie kadert in ‘De Werelddag van Verzet tegen Armoede’ op 17 oktober. In Sint-Niklaas staan ongeveer 3.500 personen/gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Op donderdag 20 oktober gaat Polsslag in dialoog met de Sint-Niklase schepen voor wonen, met de woonbegeleiders van het stadsbestuur, met de verantwoordelijken van de Huurdersbond Oost-Vlaanderen, met Steunpunt Waasland, met de Sociale Huisvestingsmaatschappij en met vertegenwoordigers van immokantoren. Iedereen is welkom op donderdagvoormiddag 20 oktober van 9.30 uur tot 12.30 uur in de lokalen van Avansa, Rode Kruisstraat 23 in Sint-Niklaas.

Daarnaast zullen de lokale besturen van het Waasland ook deelnemen aan een telling van dak- en thuisloosheid in de regio Waasland. Om deze problematiek beter in kaart te brengen en om een inclusief, globaal, geïntegreerd en gecombineerd beleid inzake dak- en thuisloosheid te kunnen uitwerken, zal op 28 oktober een telling georganiseerd worden waaraan veel organisaties, waaronder ook VLOS, hun medewerking verlenen. Men wil weten hoeveel personen die een link met onze regio hebben, verblijven in een precaire woonsituatie. Vorig jaar werd deze telling reeds gedaan in het ‘welgestelde’ Kortrijk en de cijfers waren onthutsend: 1.400 personen waaronder niet minder dan 400 kinderen behoorden tot deze doelgroep. De groep van mensen zonder wettig verblijf bedroeg 14% wat een aanzienlijk aantal is. Verwacht wordt dat ook in Sint-Niklaas deze cijfers de verwachting zullen overstijgen.

            WOONPROBLEMATIEK

VLOS is op zoek naar een vrijwilliger die de woonmarkt wil verkennen om betaalbare woningen voor thuisloze families of alleenstaanden te vinden. Wie hiervoor interesse heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen via info@vlos.be

« Terug

Close